Köp Mysimba online

Mysimba innehåller 2 aktiva substanser: naltrexonhydroklorid och bupropionhydroklorid. I kombination med en kalorifattig diet och ett träningsprogram används den för överviktiga eller överviktiga personer för att behandla viktproblem. Detta läkemedel verkar på områden i hjärnan som är involverade i att kontrollera matintag och energiförbrukning.

köp Mysimba

Fetma definieras som ett kroppsmassindex som är större än eller lika med 30 hos personer över 18 år och övervikt definieras som ett kroppsmassindex som är större än eller lika med 27 och mindre än 30. Delar kroppsvikt (kg) efter höjd kvadrat (m2) ger kroppsmassindex. Användning av Mysimba är tillåten hos patienter med ett initialt kroppsmassaindex som är större än eller lika med 30.

Patienter med ett kroppsmassindex på 27 eller 30 kan alltid följas om de har andra överviktrelaterade problem, såsom en kontrollerad ökning av blodtrycket (högt blodtryck), typ 2-diabetes eller höga blodfetter (fett).

Om du inte har tappat minst 5% av din ursprungliga vikt kan din läkare besluta att avbryta behandlingen med Mysimba efter 16 veckor. Om du är orolig för en ökning av ditt blodtryck eller andra bekymmer om säkerheten eller toleransen för detta läkemedel, kan din läkare också rekommendera att du avbryter behandlingen.

 Klicka här för att köpa Mysimba online
  Annan medicinsk tjänst  

* Vi rekommenderar att du köper Mysimba online via detta licensierade apotek, du ser till att du får det bästa priset på marknaden samt ett gratis recept.

Dosering av Mysimba


Detta läkemedel ska alltid tas exakt enligt din läkares anvisningar. Om du har några frågor, kontakta din läkare eller apotekspersonal. Den initiala dosen är vanligtvis en tablett en gång om dagen på morgonen (8 mg naltrexonhydroklorid / 90 mg bupropionhydroklorid). Dosen ökas gradvis enligt följande:

 • Vecka ett: en tablett en gång om dagen på morgonen
 • Vecka två: en tablett två gånger om dagen: en på morgonen och en på kvällen
 • Vecka tre: tre tabletter om dagen: två på morgonen och en på kvällen
 • Vecka 4 och följande: två tabletter två gånger om dagen, två på morgonen och två på kvällen.
Mysimba användning

Två tabletter två gånger om dagen är den maximala rekommenderade dagliga dosen av Mysimba. Din läkare kommer att avgöra om du kan fortsätta ta Mysimba efter 16 veckor och sedan regelbundet efter behandlingsstart.

 • Om du har lever- eller njurproblem eller om du är över 65 år kommer läkaren att noggrant avgöra om detta läkemedel är lämpligt för dig, baserat på svårighetsgraden av problemen, och kommer att övervaka dig närmare för biverkningar.
 • Om ditt blodsocker är högt (diabetes) eller om du är över 65 år, innan din behandling med Mysimba påbörjas, kan din läkare utföra ett blodprov hemma för att avgöra om du kan ta detta läkemedel.

Detta läkemedel ska tas oralt tillsammans med detta läkemedel. Det är nödvändigt att svälja tabletterna hela. Klipp inte, tugga eller krossa dem inte. Företrädesvis bör tabletterna tas med mat.

Om du har tagit mer Mysimba än du skulle:

Om du har tagit för många tabletter är det mer sannolikt att du får kramper eller andra liknande biverkningar. Vänta inte, kontakta din läkare eller närmaste akutmottagning omedelbart.

Om du har glömt att ta Mysimba:

Ta inte den missade dosen. Om det är nästan dags för din nästa dos, ta nästa dos vid nästa regelbundet schemalagda tid. Ta inte en dubbel dos för att kompensera för den missade dosen.

Om du måste sluta ta Mysimba:

För att det ska bli fullt effektivt måste du ta Mysimba i minst 16 veckor. Sluta inte ta Mysimba utan att först prata med din läkare. Om du har andra problem med att använda detta läkemedel, fråga din läkare eller apotekspersonal för mer information.

Läs mer

Verknings mekanismen för Mysimba


Mysimba är en kombination av 2 aktiva substanser. Handlingsmekanismerna är som följer:

Naltrexon är en specifik opioidantagonist. Det verkar genom stereospecifik konkurrens på receptorer i det centrala och perifera nervsystemet. Naltrexon binder konkurrenskraftigt till dessa receptorer och blockerar tillgången till exogena opiater. Behandling med naltrexon leder inte till fysiskt eller psykiskt beroende. Det finns ingen tolerans för opiatantagonismeffekten.

Mysimba-operation

Verkningsmekanismen för naltrexon hos den naltrexonberoende alkoholberoende individen är inte helt klarlagd. Emellertid verkar interaktion med det endogena opioidsystemet spela en viktig roll. Hos människor anses alkoholkonsumtion leda till utsöndring av endogena opiater (positivt förstärkningsfenomen).

Naltrexon orsakar inte en repellent effekt och orsakar inte antabuseffekt när det intas med alkohol. Huvudeffekten av naltrexonbehandling hos den alkoholberoende patienten skulle vara en minskning av risken för verkligt återfall (okontrollerad konsumtion) vid alkoholkonsumtion. Denna behandling skulle ge patienten ytterligare en chans att fly från ömsesidigt förstärkande mekanismer med fullständig förlust av kontroll. Naltrexon verkar också ha en effekt på drangen att dricka, men i mindre grad.

Bupropion är en selektiv hämmare av neuronal återupptag av katekolaminer (noradrenalin och dopamin). Dess verkan vid återupptag av indolamin (serotonin) är minimal. Det hämmar inte monoaminoxidas. Verkningsmekanismen för bupropion för att hjälpa till med rökavhållsamhet är inte känd, men dess verkan antas förmedlas av noradrenerga och / eller dopaminerga mekanismer.

 Köp Mysimba till bästa pris

* Tack vare detta giltiga recept kan du köpa Mysimba inom 24 timmar och få det hemma!

Köp Mysimba på apotek?


Att köpa Mysimba online på en digital portal är möjlig. Du kan dock stöta på en förfalskad produkt och därmed hota ditt välbefinnande. Köp Mysimba i ett godkänt onlineapotek med ackrediterade läkare för att förhindra risker kopplade till dess användning. Du eliminerar alla risker genom att köpa Mysimba på denna webbplats!

# Mysimba
LEVERERAD AV Consilient Health
EFFEKTIVITET
AUKTORISERAD JA
VITNESTÄNGEN
PRIS Priset är 277,29 € för 112 tabletter.
Leverans Gratis inom 24 timmar
Var man kan köpa Mysimbas officiella webbplats

Risker, faror och biverkningar av Mysimba


Detta läkemedel kan orsaka biverkningar, som alla droger, men de förekommer inte nödvändigtvis hos alla.

Allvarliga biverkningar

Om du märker någon av följande allvarliga biverkningar, tala omedelbart för din läkare:

Kramper (sällsynta): Upp till 1 av 1000 personer med risk för anfall på Mysimba kan påverkas. Symtom på ett anfall inkluderar kramper och vanligtvis medvetslöshet. Personen kan bli desorienterad efter ett anfall och inte komma ihåg vad som hände. Om du tar för många mediciner, tar för många andra mediciner eller har en högre risk än genomsnittet för epilepsi, är det mer troligt att epilepsi uppträder.

Mysimba komposition

Andra biverkningar inkluderar följande:

Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

 • Illamående eller kräkningar
 • Smärta i buken
 • Förstoppning
 • Huvudvärk
 • Svårighetsgrad (ta inte Mysimba strax innan du går till sängs)
 • Ångest, rastlöshet
 • Smärta i leder och muskler

Vanliga biverkningar (upp till 1 av 10 personer):

 • Minskade nivåer av vissa vita blodkroppar i blodet (minskning av antalet lymfocyter)
 • Yrsel, yrsel eller yrsel (yrsel)
 • Skakningar
 • Ökning av energi, irritabilitet
 • Depression och humörsjukdomar
 • Frossa, feber
 • Minskad aptit, diarré
 • Förändringar i smak av mat (dysgeusi), muntorrhet
 • Koncentrationssvårigheter
 • Trötthet, dåsighet eller brist på energi (slöhet)
 • Tinnitus i öronen (tinnitus)
 • Snabb eller oregelbunden hjärtslag
 • Värmevallningar
 • Rivning
 • Smärta i övre delen av buken
 • Försenad utlösning
 • Bröstsmärta, förändringar i elektrokardiogrammet (registrering av hjärtets elektriska aktivitet)
 • Överdriven svettning (hyperhidros)
 • Nässelfeber, utslag, klåda (klåda)
 • Håravfall (alopeci)

Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos upp till 1 av 100 användare):

 • Feberblåsor (oral herpes)
 • Klåda, blåsor, sprickor och skalning av huden mellan tårna (fotsvamp)
 • Svullnad i lymfkörtlarna i nacken, armhålorna eller ljumsken (lymfadenopati)
 • Överdriven förlust av kroppsvatten (uttorkning)
 • Aptitlöshet (anorexi)
 • Ökad aptit, viktökning
 • Onormala drömmar, mardrömmar ...
 • Värmevallningar
 • Känsla av nervositet, känsla av att vara någon annanstans, spänning, rastlöshet, humörsvängningar, hallucinationer, förvirring, svår misstanke (paranoia), desorientering
 • Förlust av sexuell lust
 • Huvudskakning eller en lem som blir värre när du försöker göra något specifikt (avsikt tremor).
 • Störning av jämvikten
 • Minnesförlust (amnesi), psykiska störningar
 • Närsynt tillstånd; svimning (presynkope)
 • Åksjuka
 • Smärta eller obehag i öratområdet
 • Synstörningar, suddig syn, ögonirritation, smärta eller svullnad, ökad ljuskänslighet (fotofobi)
 • Obehag i näsan, trängsel, rinnande näsa, nysningar, problem med sinus
 • Halsont, ökad slemproduktion från hosta, andningssvårigheter, röststörningar, hosta, gäspningar
 • Fluktuationer eller ökning av blodtrycket (ibland allvarliga)
 • Smärta i nedre delen av buken
 • Ringar
 • Svullnad i läpparna
 • Passering av färskt blod genom anusen, vanligtvis i eller med avföringen (hematochezia)
 • Projektion av ett organ eller vävnad som omger organet genom hålrummet som normalt innehåller det (herniation)
 • Flatulens, hemorrojder, sår, håligheter ...
 • Inflammation i gallblåsan (cholecystit)
 • Problem i ryggraden med en hernierad skiva mellan två ben (ryggkotor) (utsprång på mellanväggsskivan)
 • Smärta i käken och ljumskområdet
 • Ett tillstånd som kännetecknas av ett plötsligt och brådskande behov av att urinera (brådskande urin), onormalt frekvent urinering, smärtsam urinering.
 • Oregelbunden menstruationscykel, vaginal blödning, torrhet i vulva och vagina
 • Svårigheter att få eller hålla erektion
 • Onormal känsla, svaghet (asteni)
 • Törst, känner mig varm
 • Kalla extremiteter (händer, fötter)
 • Ökning av kreatininnivåerna i blodet (indikerar nedsatt njurfunktion)
 • Ökade leverenzymer och bilirubinnivåer, leversjukdomar, hepatit
 • Minskad hematokrit (indikerar en minskning av volymen av röda blodkroppar i blodet)
 • Akne, fet hud
Mysimba komposition

Sällsynta biverkningar (förekommer hos upp till 1 av 1000 användare):

 • Ovanlig blödning eller blåmärken under huden
 • Förändringar i blodsockernivån
 • Känsla av irritabilitet eller fientlighet
 • Självmordstankar, självmordsförsök, känsla av att vara trygg, observera sig från utsidan av kroppen eller känna sig overklig omvärlden (depersonalisering)
 • Muskelstyvhet, okontrollerade rörelser, problem med gång eller koordinationsproblem
 • Minnesproblem
 • Svimning
 • Domningar eller stickningar i händer eller fötter
 • Dilatation av blodkärl, sänkning av blodtrycket när man går från sittande eller liggande till stående (ortostatisk hypotoni)
 • Gulning av huden eller ögonvitorna (gulsot)
 • Erythema multiforme (svår hudsjukdom som påverkar munnen och andra delar av kroppen, med röda, ofta kliande hudfläckar på armar och ben), Stevens Johnsons syndrom (en sällsynt hudsjukdom med svår blåsbildning och blödning i läppar, ögon, mun, näsa och könsorgan).
 • Förvärring av psoriasis (fläckar av röd, förtjockad hud)
 • Muskelskakningar
 • Urinretention

Mycket sällsynta biverkningar (förekommer hos upp till 1 av 10000 personer):

 • Svullnad i ögonlocken, ansiktet, läpparna, tungan eller halsen, vilket kan orsaka allvarliga andningssvårigheter (angioödem), en plötslig och potentiellt dödlig allergisk reaktion (anafylaktisk chock).
 • Fasta, irrationella idéer (illusion), aggressivitet
 • Onormalt slöseri med muskler som kan leda till njurproblem (rabdomyolys)

Biverkningar med obestämd frekvens (kan inte beräknas på grundval av tillgängliga data):

 • Psykos

Läs mer

Mysimba: Vanliga frågor (FaQ)


Mysimba 112 tabletter

 • För 112 tabletter som vardera innehåller 8 mg naltrexon och 90 mg bupropionhydroklorid är priset 277,29 €.
Dosen ändras när behandlingen fortskrider.
 • Vecka ett: en tablett på morgonen
 • Vecka två: en tablett morgon och kväll
 • Vecka tre: två tabletter morgon och kväll
 • Vecka fyra: fram till slutet av behandlingen två tabletter morgon och kväll
Den ska förvaras på en säker plats där temperaturen inte överstiger 30 ° C och utom räckhåll för barn.
Läkemedlet innehåller följande ingredienser: bupropionhydroklorid, naltrexonhydroklorid, mikrokristallin cellulosa, hydroxipropylcellulosa, vattenfri laktos, laktosmonohydrat, cysteinhydroklorid, krospovidon, magnesiumstearat, hypromellos, edetatdinatrium, kolloidal kiseldioxid, polyvinylalkohol, , makrogol 3350, talk och aluminiumindigotin (E132). Ta inte produkten om du är allergisk mot någon av dessa ingredienser.
Nej, det är förbjudet att använda denna behandling om du är gravid. Om du är gravid eller ammar, diskutera detta med din läkare.
Du kan köpa Mysimba online utan recept om detta apotek godkänd på europeisk nivå.